La terminologia: la teoria, els mètodes, les aplicacions (Catalán)

Categories: Grammar, Linguistics, Translation Theory

Author: Cabré, M.Teresa

Girol Number: 10744

ISBN: 978-84-7596-363-1

Publisher: Les Naus d'Empúries

Location: Barcelona

Year: 1992

Edition: 1. ed.

Condition: New. Excellent condition. Minimal shelf wear.

Binding: Plastified softcover with flaps

Editor: Prólogo de Jean-Claude Corbeil

La terminologia és un tractat sobre els termes especialitzats, destinat no solament als diversos professionals del llenguatge sinó a totes les persones interessades pels aspectes socials i tècnics de la comunicació. Aquest llibre comprèn pràcticament tots el aspectes de la terminologia, concebuda tant en el seu vessant disciplinari com en la seva dimensió social i política. Com a disciplina fonamental, la terminologia és tractada com a matèria aplicada: se’n presenten els fonaments conceptuals, procedents de la interrelació de la lingüística, la ciència cognitiva, la teoria de la comunicació, la documentació i la informàtica; i els mètodes de treball que regeixen en la seva aplicació, sobretot en la confecció de diccionaris especialitzats. Com a disciplina de dimensió social, la terminologia es concep com la conseqüència i alhora la resposta d’una comunitat al repte de la modernitat i la tecnologia. Per a les llengües compromeses amb un procés de normalització, la terminologia és un dels registres lèxics que en garanteix la continuïtat com a llengües de cultura.

Terminology is a treatise on specialized terms, intended not only for language professionals but anyone interested in the social and technical aspects of communication. The book presents the basic concepts taken from linguistics, cognitive science, communication theory, documentation and methods of work governing its application, particularly in the preparation of specialized dictionaries. As a discipline with a social dimension, terminology is seen as both a consequence and a community response to the challenges of modernity and technology.

M. Teresa Cabré Castellví es catedràtica de Lingüística Descriptiva Catalana, va ser la primera directora del TERMCAT i és membre de l’Institut d’Estudis Catalans.

Related Books

Featured Books